About Quadra

ประวัติ
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการบริหารองค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย เนื่องจากทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ดังนี้ คือ จัดสร้างโปรแกรม ERP ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้มีความสอดคล้องและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่แพ้ระบบ ERP ของบริษัทต่างประเทศที่ต้องใช้ทุนสูงในการใช้งานและการบริหาร
วิสัยทัศน์
บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด มีวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. พัฒนาระบบ ERP โดยคนไทยเพื่อคนไทยให้รองรับกับธุรกิจของลูกค้าที่มีความหลากหลาย
2. บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และรับประกันความพอใจหลังซื้อสินค้า